Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
Szukaj w tym dziale:

Ogłoszenie

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie

Działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Szprotawy, udzielonego Zarządzeniem Nr 0050/96/2016 z dnia 18 lipca 2016r., zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 217) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” w ramach konkursu nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/16, ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – projekty konkursowe Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.